Špatný komín vás může i zabít, stačí i potíže s plynaři a pojišťovnou

Ať topíte jakýmkoli palivem, je třeba mít správně provedený a udržovaný komín. Závady a překážky ve spalinové cestě způsobují hromadění nebezpečných plynů v interiéru domu. Příčinou požárů je nejčastěji havarijní stav komínového tělesa a spalinové cesty.

Plynné oxidy uhlíku vás mohou otrávit, aniž je svými smysly postřehnete. V souvislosti s komínem hrozí otrava oxidem uhelnatým (CO) již při jeho koncentraci 0,05 %. Je-li obsah ve vzduchu vyšší než 1 %, dochází rychle k bezvědomí a smrti. Navíc je velmi zákeřný, protože při nižších koncentracích se nemusí zhoubné působení projevit ihned.

Tento jedovatý a výbušný plyn vzniká při nedokonalém spalování tuhých paliv způsobených nedostatečným přísunem kyslíku nebo v dlouhodobě neudržovaných spotřebičích na ušlechtilejší fosilní paliva.

Toxické účinky zdánlivě méně nebezpečného kysličníku uhličitého (CO2) se projeví při koncentraci 2 % ve vzduchu. Tento plyn vzniká při hoření vždy, tedy i ve všech správně seřízených zdrojích tepla na uhlíkatá paliva. Je tedy nutné dbát o dokonalou průchodnost a těsnost spalinových cest.

 

Komín vyžaduje vždy spolupráci s odborníkem.

Komín vyžaduje vždy spolupráci s odborníkem.

 

Komíny to nemají snadné

Dřív stačilo postavit bytelný komín odolný vůči velmi horkým spalinám, ve kterém byl více než dostatečný tah, a bylo vystaráno, stačilo připojit jakákoliv kamna.
Dnes musíte při stavbě komína vědět, jaký spotřebič k němu bude připojený i čím se v něm bude topit. Je dokonce nutné vědět, jak se bude v domě větrat.

Komín sice není vystaven takovému žáru jako dříve, protože moderní spotřebiče zužitkují teplo téměř beze zbytku, zato však musí odolávat agresivnímu kondenzátu srážejícímu se na jeho stěnách. Aby z domu nemizelo zbytečně teplo, musíte se postarat i o to, aby neunikalo ani komínem. Vyžaduje se proto od něj, aby táhl jen při provozu zdroje spalin a onen tah byl přiměřený druhu paliva, typu a umístění spotřebiče i samotnému domu, zejména způsobu jeho větrání.

Pro poměrně chladné spaliny z účinných spotřebičů na ušlechtilá paliva obvykle nestačí přirozený tah v komíně, vyžadují komín s umělým tahem. Spalinová cesta musí být izolována tak, aby se spaliny cestou vzhůru nestačily ochladit natolik, že by všechny kondenzovaly na stěnách komínu.

 

 

To vše by mělo vést majitele před zadáním projektu stavby či rekonstrukce domu, aby optimální návrh komínu nechal na odborníkovi a s ním probral jen své rámcové představy a požadavky na vytápění domu. Zbytečná není ani včasná konzultace a přítomnost specialisty na stavbě, který mnohdy pomůže vyhnout se pozdějším komplikacím při montáži komína a jeho provozu.

Aby nebylo nutné vymýšlet vymyšlené, vyvíjejí výrobci komínů kompletní komínové systémy, často dodávané ve formě stavebnice, nejčastěji keramické nebo nerezové.

 

 

Rekonstrukce komínů

Starší zděný komín musíte zrekonstruovat vždy, když chcete nahradit kamna nebo kotel na tuhá paliva jiným zdrojem tepla. Pokud byste to neudělali, mělo by to pro tradiční komín zhoubné následky, kromě děsivých dehtových skvrn na omítnutém povrchu hrozí poměrně brzký rozpad komínového zdiva. O ohrožení domu a života nemluvě.

 

 

V klasickém komínu se totiž spaliny velmi rychle ochlazují, a to až pod rosný bod, takže v něm kondenzují páry na vodu s agresivními příměsemi, které se velmi rychle postarají o zkázu komínu. Těleso starého komínu je nutné opatřit vložkou, keramickou, plechovou nebo plastovou.

Komínové průduchy starších domů mají obvykle dostatečnou světlost, aby se tam vložky vešly. Pokud to nestačí, lze svislé komínové průduchy vyfrézovat do většího profilu za současného ztenčení masivního zdiva komínového tělesa.

Odborníci na komíny ale upozorňují na rizika zejména u starých komínů, kde může frézováním dojít k těžko zjistitelným narušením například tím, že se příliš uvolní stará malta z některých spár mezi cihlami. Je proto bezpečnější, a někdy i nutné, postavit komín nový.

 

 

Komín před frézováním

Komín před frézováním

Komín po frézování

Komín po frézování

 
 

 

O komín je nutné se starat

Zvát kominíka k pravidelné kontrole a údržbě bylo zvykem od nepaměti, dokonce se o tuto činnost staraly samy obce, aby se vyvarovaly nebezpečí ničivých požárů. Dnes již kominíci sami neobcházejí, dbát na čistění, kontrolu a revize komína musíte sami.

Od ledna letošního roku platí nové vládní nařízení o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Když se některá z nařízených lhůt nedodrží, nehrozí úřední postih, ani pokuta. Problémy však můžete mít s dodavatelem plynu, který bez některých z revizí nepřipojí spotřebič, popřípadě celý dům na distribuční síť, a s pojišťovnou, která odmítne pojistné plnění pro nedodržení předepsané péče o spalinovou cestu.

 

 

Předepsané lhůty a termíny

Nařízení vlády č. 91/2010, Sb., platné od počátku letošního roku ukládá:
• Čistit spalinovou cestu provozovaného spotřebiče do 50 kW výkonu nejméně
2x až 3x za rok u pevných paliv
1x za rok u plynných a kapalných paliv
Spalinové cesty od spotřebiče na pevná paliva, jehož výkon nepřevyšuje 50 kW, se mohou čistit svépomocí, za podmínky jejich pravidelné kontroly oprávněnou osobou.

• Kontrolovat spalinovou cestu provozovaného spotřebiče do 50 kW výkonu nejméně 1x za rok. Kontrolu musí provést držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

• Zajistit odbornou revizi spalinové cesty v těchto případech:

a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) po zjištění trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Revizi spalinové cest provádí jen osoba odborně způsobilá podle § 5 Nařízení vlády 91/2010.

 

 

Zděný, nebo nerezový?

Komínové systémy se navrhují jako třívrstvé, kde vrstvy tvoří komínová vložka, tepelná izolace a plášť. Ten může být zděný z betonu, cihly nebo z nerezu. Funkčnost obou konstrukčních řešení je srovnatelná.

Nerezové komíny nepotřebují pevný základ, můžeme je proto instalovat i

Nerezové komíny nepotřebují pevný základ, můžeme je proto instalovat i dodatečně.

 

Zděné komínyje možné přizpůsobovat a vložkovat pro různé druhy palivových spotřebičů, mohou mít více průduchů. Jeden z průduchů je možné využívat pro některé instalační svody, větrání či ponechat jako rezervu pro případnou změnu vytápěcí soustavy. Mají delší životnost než nerezové, bývá garantována až na 30 let, přitom jsou levnější. Jsou však náročnější na montáž a mají větší hmotnost, vyžadují proto nosný základ.

 

 

Plechové komíny, v převážné většině z antikorozní oceli, nevyžadují nosný základ. Jejich nízká hmotnost umožňuje přikotvit celý komín na vnější nosnou stěnu domu, čímž odpadá choulostivý prostup střechou a stropními konstrukcemi. Výhodou je, že mohou být instalovány i dodatečně. Elegantně tak pomáhají řešit změny a rozšíření vytápěcí soustavy. Životnost je garantována v průměru na 10 až 15 let. Kvalitní nerezové třívrstvé komíny jsou dražší než keramické.

 

Při stavbách se velmi často používají různé stavebnicové systémy.

Při stavbách se velmi často používají různé stavebnicové systémy.

 

Jaký je potřeba odtah

Zda bude či nebude nutné zajistit odtah spalin mimo dům přirozeným nebo nuceným způsobem, je otázkou pro specialistu projektanta. Jednoduché odkouření na principu přirozeného tahu lze aplikovat jen v příznivých podmínkách daných konceptem domu.

Pro bezpečnost odtahu spalin přirozeným způsobem je bezpodmínečně nutné zabránit vzniku relativního podtlaku u zdroje spalin a jejich opačnému proudění. Riziko tedy může způsobit i nesprávně fungující systém řízeného větrání interiéru ve spojení s komínem na principu přirozeného tahu.

Rostoucí výstavba nízkoenergetických domů s řízenou výměnou vzduchu proto sebou nese potřebu řešit přívod vzduchu a odvod spalin samostatným systémem s umělým tahem, tedy řízeným elektrickým ventilátorem. Nevýhodou je zvýšená závislost na dodávce elektřiny, složitost a počet prvků systému. S tím je kromě ceny spojena jak podmínka přesného seřízení, tak náročnost zkoušení, údržby a pravidelných kontrol.

 

 

Zdroj:http://bydleni.idnes.cz/spatny-komin-vas-muze-i-zabit-staci-i-potize-s-plynari-a-pojistovnou-1if-/stavba.aspx?c=A110818_155454_stavba_rez